Friday, 18 September 2009

HECTIC FEW WEEKS - Work & Training


Hi all, sorry that I have'nt been blogging, it been a hectic few weeks, between working and training (runs). The main pic on the blog is Glyder Fawr looking towards Crib Goch and Snowdon, I took when I did the 15peaks in june (11hours).

I was also on the summit of Glyder Fawr first weekend in September running in the Pedol Peris Mountain Race (Half race). Look at the previous post (poster)
I was a bit apprehensive plus not knowing the route from Elidir Fawr down to Pen y Pass, so I could have been quicker, but happy with my time. On the summit of Elidir Fawr in 1hr and finsihed in Pen y pass 2hr 39mins.

Workwise -
BBC Radio Work, Advert Designs, Corp ID, Annual Reports, Book Case Design, Meeting, Estimates and mainly most of my time is chasing customers for payment!!!


Running the Anglesey Half Marathon this Sunday with me new polar heart rate monitor

I will try and post something every day from today onwards


Thanks - Enjoy the weekend

Stephen

Saturday, 29 August 2009

2009 PERIS HORSESHOE


Posteri wedi ei ddylunio a'i argraffu ar gyfer y digwyddiad blynyddol yma.
Ras Pedol Peris, Llanberis
Medi 5ed, 11am
17.5 milltir

Dewch draw i gefnogi

Design and print of posters for the annual event
Mountain Race Peris Horseshoe, Llanberis
Sept 5th, 11am
17.5miles

Support the event

Diolch - Thanks

ERYRI - SNOWDONIA


Ymgyrch Lluniau a Fideo
Dylunio a argraffu cardyn post ar gyfer ERYRI

Papur ailgylchu, lliw llawn, nifer - 10,000


Images & Videos Campaign

Post Card design & print for SNOWDONIA
Recycled paper, full colour, run - 10,000

Thursday, 27 August 2009

S4C, 'BRO' Llanfairpwll
Rhedeg / Running
Diwrnod o ffilmio gyda Iolo Williams ar gyfer y gyfres 'BRO' yn Llanfairpwll
Day of filming with Iolo Williams in Llanfairpwll, series 'BRO'

HAF PRYSUR - BUSY SUMMER


Sorry for not posting anything since end of June. Its been very busy between everything, work, home, travelling, holidays. Just back from 2weeks in the sun, therefore fully recharged the batteries and ready to work again, and also to market the company more in various ways possible.

Ive finally logged in with Twitter and Flickr!

Few examples of projects we at CREAD have finalised and currently working on

- Stena Summer Camapign (Example)
- Anglesey Farmers Market (Example)
- BBC Radio Cymru (Ongoing)
- Filming for S4C / Telesgop 'BRO' Llanfairpwll
- CYMEN, Cfon Folder design
- Aqua Marketing
- Padarn Bus Ltd
- Illustraions for Forestry Commission
- Geo Park Leaflet
- Beacon Climbing Centre (Example)
- Syndicate Lofts Promotional Material (Ongoing)
- Peris Horshoe Mountain Race Poster
- Genesis Pronotional Leaflet
- Dechraun Deg leaflet
- Anglesey Tourism Brochure 2010 (Ongoing)
- JK Construction Brochure (Ongoing)

- CREAD Marketing, flyers, vehicle graphics, webiste in progress

Wednesday, 24 June 2009

3 PEAKS YACHT RACE 2009Sadwrn 20 Mehefin, 2009
Gafodd CREAD ei gomisiynnu gan trefnwyr y ras i fod yn presennol yn Bermo ar y diwrnod uchod er mwyn sylwebu ar y digwyddiad, sgwrsio gydar rhedwyr cyn iddynt ddechrau ar y daith/ antur hir yn y ras.


Ras o Bermo i For william, Alban


Mi allwch ddilyn y ras www.3peaksyachtrace.co.uk


Saturday 20 June, 2009

CREAD Cyf was commissioned by organisers of the race to be at Barmouth on the above day.
Commentating, presenting, chatting with runners on the PA system,
before they start the race/adventure.


Barmouth to Fort William, Scotland
.

You can track the race www.3peaksyachtrace.co.uk

Friday, 19 June 2009

WEDI SYMUD OR DIWEDD - MOVED AT LAST


Sumai pawb! wedi symud or diwedd ar ol wythnosau o waith papur etc. Pobeth wedi settio fyny yn y swyddfa wan, gan obeithio fydd y gwaith yn llifo i fewn. Yn ystod y symudiad mae CREAD wedi bod yn brysur iawn, rhwng pobeth, dylunio, darlledu, ffimlio.

Dylunio logo i "Celtic Wave"

Radio cymru, Slot Jonsi a Bweltin
Ffimlio yn Llanberis
Dylunio 'Summer Sizzlers' i Stena
Dylunio Taflen i Geo mon, Biwmares
Dylunio logo i gwmni newydd 'Mentrus'

Ar ben hyn, wedi cerddad a rhedag y 15 peaks wsos yma, 13 awr 05mun.


Hi everyone! Ive finally moved at last, weeks of paper work. everything set up in the office and hopefully the work will be coming in! During the move CRAED has been busy as well, designing, presenting, radio and tv.
Design of a logo for the "Celtic Wave"

Radio Cymru, Slot Jonsi a Bweltin
Ffilming in Llanberis
Design of a Campaing for Stena 'Summer Sizzlers'
Leaflet Design for Geo mon, Biwmares
New Company logo design called 'Mentrus'

On top of this, i completed the 15peaks, walking and running
13hrs 05mins
More blogs will be posted soon

Sunday, 3 May 2009

SWYDDFA NEWYDD - NEW OFFICE

Bythefnos PRYSUR iawn yn trio cwblhau pobeth ar gyfer y swyddfa newydd i CREAD Cyf.
Hi all, its been a busy / hectic 2 weeks, sorting everything ready for the new office

Cyfeiriad newydd / New address will -
CREAD Cyf
Technium CAST
Parc Menai Business Park
Bangor
Gwynedd

Ffôn/Tel - 01248 73437
Symudol/Mobile - 07867 976183

Edrych mlaen i glywed ganddoch gyda yholiadau am brosiectau newydd
Looking forward to hear from you, with enquiries regarding new projects

Diolch / Thank you

Stephen

Wednesday, 22 April 2009

Prosiectau a Newyddion / Projects & News

I ddechrau gai ymddiheuro - Rwyf ddim wedi cael yr amser i lenwi a sgwennu y blog diweddaraf ar gyfer CREAD Cyf. Maer cwmni wedi bod yn brysur iawn dros y dau fis diwethaf, prosiectau wedi ei gwblhau, hefyd ar hyn o bryd gweithio ar brosiectau/ syniadau newydd.

First of all, I have'nt had the time to write the blog for a few weeks. We at CREAD Cyf have been very busy (hetic) over the last 2months, completed projetcs, also currently working on new projects/ ideas.

"Carlamu" - BBC Radio Cymru
Wedi cwblhau a hefyd wedi ei ddarlledu ar Radio Cymru
Completed and broadcasted on BBC Radio Cymru

Label CREAD
Wrthi yn gwneud ymchwil ar gyfer creu label recordio CREAD
Researching into the production of creating a record label CREAD

Cymen Cyf.
Ail ddylunio y logo, penlythyrau, cardiau busnes, sticeri etc
Re-design the logo, new letterhead design, business cards, stickers etc

Asbri Ltd
Graffeg ar gyfer sgidiau Fila
Graphics for Fila shoes

D&G Property
Dylunio Logo a penlythyrau
Logo design and stationary

Ross Hughes Flooring
Dylunio Logo ar gyfer elfen newydd o Ross Hughes 'Gwlau"
Logo design for the new project of Ross Hughes "Beds'

Beacon Climbing Centre
Dylunio taflen 2009 y ganolfan.
Design of 2009 leaflet for the Centre.

James Bond - Ambiwlans Awyr
Dylunio Poster, tocynnau yn rhad ac am ddim ar gyfer elusen Ambiwlans Awyr Cymru.
Poster design, tickets design, all for free (no design charge) charity Air Ambulance Wales.

Mentrus Ltd
Dylunio logo a delwedd newydd ir cwmni newydd.
Design of a logo and new branding for a new company in Bethesda.

Newyddion - News
Mi fydd CREAD Cyf. yn symud cyn bo hir i swyddfa newydd ym Mharc Menai. Mwy o wybodaeth ar y ffordd i chi!!!

We will be moving soon into a new office in Parc Menai. More information on the way!!!

Saturday, 28 February 2009

CARLAMU BBC Radio Cymru - 6pm 03.03.2009


Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynhyrchu rhaglenni dogfen i BBC Radio Cymru. Llynedd mi wnaethom gynhyrchu 'Stareon y Mor' gyda Dilwyn Morgan, a eleni, wel wythnos nesaf mi fydd yna ddogfen arall yn cael ei ddarlledu sef 'CARLAMU' gyda Brychan Llyr

During the last couple of months CREAD Cyf has been producing and developing a documentary series for BBC Radio Cymru. Last year, we were commissioned by BBC to produce 2 documentaries for the Radio, in August 2008 'Straeon y Môr' with Dilwyn Morgan and next week CARALMU with Brychan Llyr will be broadcasted.

CARLAMU
Rhaglen 1 / / Programme 1 - Y Ffair 'Aeaf, Builth Wells
Nos Fawrth/ Tuesday - 6pm
03.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Ail ddarllediad pob nos Sul 5pm
Repeat every Sunday 5pm

Rhaglen 2 / Programme 2 - Carlamu ar Arfordir Cymru
10.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Rhaglen 3 / Programme 3 - Ceffylau Eryri
17.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Rhaglen 4 / Programme 4 - Herio Bwci Haydock
24.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Cofwich wrando - Remember to tune in!!!!!!

Friday, 27 February 2009

RYDER CUP WALES - BBC

Just had a busy day, meeting with Ryder cup Wales a.m, meeting weld organised by menter a busnes, 'meet the suppliers' at the Conwy Business Centre. Then a meeting in BBC regarding further commissions for the production of documentaries.

Then a meeting with my accountant!

Monday, 16 February 2009

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf


Yn ddiweddar cafodd CREAD Cyf ei gomisiynnu i ddylunio a chynhyrchu delwedd newydd ir fenter. Roedd y briff yn gofyn i ni ddylunio steil/delwedd newydd modern, gan ystyried diwylliant yr ardal. Rydym ymfalchio yn y ffaith fod pawb yn hapus iawn gydar logo/steil newydd.

Recently commissioned by Menter Rhondda Cynnon Taf, to design and produce a new identity for the enterprise company. A brief was received to develop a modern new look but keeping in mind the old heritage and culture of the area.


Diolch / Thanks

Canolfan CATh Cyf Centre


Dylunio Logo - CATh Cyf - Logo Design
Dylunio logo, arwyddion, penlythyrau ac yn y blaen ar
gyfer y ganolfan therapi newydd, fydd yn agor yn o fuan
.

Logo design and the new brand for the new
therapy centre opening soon in Bangor.

Arwyddion i fyny/ Signage fitted and on show.

Diolch/Thanks

Tuesday, 10 February 2009

SAL

Dilyn y 'post' nesi roid ar y 23 Ionawr, wel, maer holl prysurdeb wedi dal i fyny gyda fy nghorff bach.
Gorfadd yn fy wely gyda flu. Following the 'post' on 23 January, regarding the workload, well, the workload has took its toll on my body. Flat out in bed with flu!!!!!

Friday, 23 January 2009

BUSY TIMES - AMSER PRYSUR

Wythnos yma wedi bod yn 'hectic' rhwng pob dim, mynd o le i le, gweithio yn hwyr, codi yn fore i weithio a i orffen prosiectau ar gyfer y argraffwyr.

Carlamu - BBC Radio Cymru
Hefyd trwy dydd Iau a heddiw (Gwener) wedi bod mewn stiwdio dywyll, yn golygu pobeth at ei gilydd ar gyfer y gyfres CARLAMU, bron a gorffen golygu dwy raglen, 'Haydock' a 'Ffair 'Aeaf' wedyn dwy arall wsos nesaf. All day today and yesterday in studio editing the programmes for the series, nearly finished editing 2 programmes, 'haydock' and Winter fair'

Dylunio Logo - CATh Cyf - Logo Design
Newi orffen dylunio logo, arwyddion, penlythyrau ac yn y blaen ar gyfer y ganolfan therapi newydd, fydd yn agor yn o fuan. Just finished this afternoon the logo design and the new brand for the new therapy centre opening soon in Bangor.

Canolfan Ddringo Beacon Climbing Centre
Dylunio holl hysbysebion a taflen swyddogol 2009 ar gyfer y ganolfan. All design work for the centre, adverts and the offical 2009 leaflet.

.......llawer mwy/ many more!!!!!

Monday, 19 January 2009

CARLAMU


Bron iawn a gorffen recordio y cyfweliadau ar lincs i gyd ar gyfer y gyfres radio 'CARLAMU' fydd yn cael ei ddarlledu ar Radio Cymru 3 o Fawrth. Trwy wythnos nesaf yn y stidwio yn golygu pobeth at ei gilydd. Amser prysur iawn rhwng yr ochr dylunio a cyfryngau. Nearly finished recording the links, interviews for the radio programme 'CARLAMU' to be broadcasted on BBC Radio Cymru 3rd March. In studio all week, next week, editing everything together. A very busy period between the design side and media.

Monday, 12 January 2009

Padarn Bus Ltd


Just finished the design work for the new corporate deisgn for Padarn Bus Ltd. New look logo, stationary and new vinyl lettering on their vehicles, 1 out of 38 within the fleet already showing off the new logo.

CREAD Cyf. worked with Padarn bus Ltd at the begining of December 2009.
Keep you posted with any more developments.

Copy of the final logo.

Thursday, 8 January 2009

Nol ar y Radio - Back on the Radio

Ar ol gwyliau y nadolig ar flwyddyn newydd, mi roedd yn flwyddyn newydd ddoe (Mercher) wrth imi ddechrau cyfrannu yn ol ar raglen JONSI BBC Radio Cymru. Pob dydd Mercher am 4.15pm (ogwmpas) slot wythnosol o siarad a gwefannau difyr, hwyliog, defnyddio ir cyhoedd.

A ddoe mi roeddwn yn son am www.gmap-pedometer.com

Allwch ail wrando ar rhaglenni JONSI neu unrhyw un o raglenni eraill Radio Cymru wrth fynd draw i wefan - www.bbc.co.uk/radiocymru

After the Xmas and New Year break, yesterday (Wednesday) I started back on my weekly contribution for JONSI on BBC Radio Cymru. Every Wednesday 4.15pm a weekly slot of looking and finding interestingm funny, quirky websites that would be handy for the public/listeners.

Yesterday's website - www.gmaps-pedometer.com

You can listen again to JONSI's programme and any other radio programmes from BBC Radio Cymru by visting the website - www.bbc.co.uk/radiocymru

Monday, 5 January 2009

Back in Office - Nol yn y gwaith

Blwyddyn Newydd - New Year
Dechrau y flwyddyn fel wnaethom 'orffen 2008
Start 2009 as we finished 2008

Prysur - Busy!!!!